Nghiên cứu khoa học

207 bài viết

Những ấn phẩm mới nhất từ YES


ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 ĐẾN LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC VÀ  BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP TẠI VIỆT NAM
BÀI TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - GIẢI NHẤT 2022

ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 ĐẾN LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP TẠI VIỆT NAM

YES Club
Tháng 05, 2023
TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN  TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO: NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
BÀI TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - GIẢI NHẤT 2022

TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO: NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

YES Club
Tháng 05, 2023
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC SẢN XUẤT TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM
BÀI TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - GIẢI NHẤT 2022

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC SẢN XUẤT TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM

YES Club
Tháng 05, 2023
NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM
BÀI TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - GIẢI NHẤT 2022

NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

YES Club
Tháng 05, 2023
TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂNG SUẤT NHÂN TỐ TỔNG HỢP TỈNH BẮC NINH
BÀI TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - GIẢI NHẤT 2022

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂNG SUẤT NHÂN TỐ TỔNG HỢP TỈNH BẮC NINH

YES Club
Tháng 05, 2023
NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN MỨC ĐỘ THAM GIA QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN  XUẤT ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
BÀI TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - GIẢI NHẤT 2022

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN MỨC ĐỘ THAM GIA QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

YES Club
Tháng 05, 2023
ẢNH HƯỞNG CỦA TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT SỐ LÊN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHỐI  NGÀNH KINH TẾ TẠI HÀ NỘI
BÀI TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - GIẢI NHẤT 2022

ẢNH HƯỞNG CỦA TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT SỐ LÊN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI HÀ NỘI

YES Club
Tháng 05, 2023
NĂNG LỰC SỐ CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI VIỆT  NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ SỐ
BÀI TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - GIẢI NHẤT 2022

NĂNG LỰC SỐ CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ SỐ

YES Club
Tháng 05, 2023
VẬN DỤNG MÔ HÌNH TAM GIÁC GIAN LẬN ĐỂ NGHIÊN CỨU HÀNH VI GIAN LẬN TRONG HỌC TẬP CỦA  SINH VIÊN
BÀI TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - GIẢI NHẤT 2022

VẬN DỤNG MÔ HÌNH TAM GIÁC GIAN LẬN ĐỂ NGHIÊN CỨU HÀNH VI GIAN LẬN TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

YES Club
Tháng 05, 2023
ẢNH HƯỞNG CỦA DÂN TRÍ TÀI CHÍNH ĐẾN QUẢN LÝ CHI TIÊU CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM
BÀI TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - GIẢI NHẤT 2022

ẢNH HƯỞNG CỦA DÂN TRÍ TÀI CHÍNH ĐẾN QUẢN LÝ CHI TIÊU CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM

YES Club
Tháng 05, 2023