Chuyển động YES

84 bài viết

Cập nhật những hoạt động mới nhất của CLB


Bài viết gần đây
Đừng bỏ lỡ những thông tin hữu ích

YES LEARNING [𝐘𝐄𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆] 𝐒𝐔𝐘 𝐓𝐇𝐎𝐀́𝐈 𝐊𝐈𝐍𝐇 𝐓𝐄̂́: 𝐁𝐈𝐄̂́𝐍 Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐂𝐀̂̀𝐔 (𝐓𝐈𝐄̂́𝐏)
Tháng 06, 2024

[𝐘𝐄𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆] 𝐒𝐔𝐘 𝐓𝐇𝐎𝐀́𝐈 𝐊𝐈𝐍𝐇 𝐓𝐄̂́: 𝐁𝐈𝐄̂́𝐍 Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐂𝐀̂̀𝐔 (𝐓𝐈𝐄̂́𝐏)

YES Club
YES SHARING [𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐊𝐘̉ 𝐍𝐈𝐄̣̂𝐌 𝟏 𝐍𝐀̆𝐌 𝐑𝐀 𝐌𝐀̆́𝐓 𝐖𝐄𝐁𝐒𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐋𝐁 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐔̛́𝐔 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐘𝐄𝐒 - 𝐍𝐄𝐔]
Tháng 05, 2024

[𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐊𝐘̉ 𝐍𝐈𝐄̣̂𝐌 𝟏 𝐍𝐀̆𝐌 𝐑𝐀 𝐌𝐀̆́𝐓 𝐖𝐄𝐁𝐒𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐋𝐁 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐔̛́𝐔 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐘𝐄𝐒 - 𝐍𝐄𝐔]

YES Club
YES SHARING 𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐄̣̂ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌 𝟏𝟖/𝟎𝟓
Tháng 05, 2024

𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐄̣̂ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌 𝟏𝟖/𝟎𝟓

YES Club
YES TELLING [YES TELLING] TÀI CHÍNH XANH VÀ ESG - KIM CHỈ NAM CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tháng 05, 2024

[YES TELLING] TÀI CHÍNH XANH VÀ ESG - KIM CHỈ NAM CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

YES Club
YES TELLING [ 𝐘𝐄𝐒 𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆] “GREEN MARKETING” - XU HƯỚNG MARKETING MỚI NHẤT HIỆN NAY – PHẦN 2: NHỮNG CÁCH TIẾP CẬN CỦA MARKETING XANH VÀ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG XANH: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU VÀ NIỀM TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ MÔI TRƯỜNG
Tháng 05, 2024

[ 𝐘𝐄𝐒 𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆] “GREEN MARKETING” - XU HƯỚNG MARKETING MỚI NHẤT HIỆN NAY – PHẦN 2: NHỮNG CÁCH TIẾP CẬN CỦA MARKETING XANH VÀ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG XANH: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU VÀ NIỀM TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ MÔI TRƯỜNG

YES Club
ĐA CHIỀU - BÀN LUẬN [ĐCBL] Vàng hóa nền kinh tế
Tháng 05, 2024

[ĐCBL] Vàng hóa nền kinh tế

YES Club
YES TELLING [𝐘𝐄𝐒 𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆] “GREEN MARKETING” - XU HƯỚNG MARKETING MỚI NHẤT HIỆN NAY
Tháng 04, 2024

[𝐘𝐄𝐒 𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆] “GREEN MARKETING” - XU HƯỚNG MARKETING MỚI NHẤT HIỆN NAY

YES Club
YES SHARING [𝐘𝐄𝐒 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐈𝐍𝐆] NỀN KINH TẾ CHIA SẺ - TỔNG QUAN VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Tháng 04, 2024

[𝐘𝐄𝐒 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐈𝐍𝐆] NỀN KINH TẾ CHIA SẺ - TỔNG QUAN VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

YES Club
SINH HOẠT KHOA HỌC VỤ NỔ LỚN - CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRAINING NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NỘI BỘ 💥💥
Tháng 04, 2024

VỤ NỔ LỚN - CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRAINING NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NỘI BỘ 💥💥

YES Club
THÔNG BÁO THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2024 📑
Tháng 04, 2024

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2024 📑

YES Club